Liedteksten van de cd

1. Als ’t bazuingeschal
Als ’t bazuingeschal des Heren klinkt
en Jezus’ komst is daar,
als de stem van de archangel klinkt in ’t rond,
en de lucht vervuld is met ’t gezang
der heil’ge eng’lenschaar,
siddert gans de schepping in die heil’ge stond.

Als ’t bazuingeschal des Heren,
als ’t bazuingeschal des Heren,
als ’t bazuingeschal des Heren
wordt gehoord, zijt gij dan voor zijn komst bereid?

Als ’t bazuingeschal des Heren roept:
‘Gij, doden, komt ontwaakt!
Schudt het stof af, kleedt u met d’ onsterflijkheid.’
Als de wereld handenwringend
hare wanhoopskreten slaakt,
ben ik dan, om Hem te volgen, gans bereid?

Als ’t bazuingeschal des Heren
al zijn kind’ren op deez’ aard,
die nog leven, in een punt des tijds omkleedt,
en Hij allen die in Christus zijn,
voor eeuwig thuis vergaart,
broeder, zuster, zijn wij voor die stond gereed?

Johannes de Heer nr. 490
Tekst: Johannes de Heer; muziek: J.M. Black
Van het album: ‘Volle verzeek'ring, cd 29533
Solisten: Vokano
2. Daar ruist langs de wolken
Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart,
hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij die naam nog niet,
die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard.
Zo lief had Hij zondaars dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij die Jezus niet,
die om ons te redden de hemel verliet.

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof
en d’ engelen zingen voortdurend zijn lof.
O mochten w’ om Jezus verheerlijkt eens staan,
dan hieven wij juichend een jubeltoon aan.
Jezus, Jezus, uw naam zij d’ eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer.

Johannes de Heer nr. 33
Tekst: E. Gerdes; muziek H. Bishop.
Van het album ‘Vaderhart’, cd 98081
Solist: Eugenie van der Starre
3. Mijn redder is Hij
De Heer is mijn licht
en zijn liefde is mijn steun;
’t zijn eeuwige armen
waar ’k veilig op leun.
Hij trok m’ uit het duister,
zijn bloed kocht mij vrij.
Mijn ziel rust in Jezus,
mijn Redder is Hij.

Mijn Redder is Hij,
mijn Redder is Hij.
Mijn ziel rust in Jezus,
mijn Redder is Hij.

De mensheid wordt steeds meer
in vrees en angst gehuld;
’t profetische Woord
wordt steeds trouwer vervuld.
Maar wat ook gaat wank’len,
mijn Jezus wankelt niet,
de Rots aller eeuwen,
mijn kracht en mijn lied.

Mijn kracht en mijn lied,
mijn kracht en mijn lied.
De Rots aller eeuwen,
mijn kracht en mijn lied.

Ja, Jezus schenkt vrede,
zijn wil doen is genot;
’k wijd daarom mijn leven
in dienst van mijn God.
En straks als de wereld
verzinkt in de nacht,
zal ’k opzien naar boven
daar ’k Jezus verwacht.

Daar ’k Jezus verwacht,
daar ’k Jezus verwacht.
Zal ’k opzien naar boven,
daar ’k Jezus verwacht.

Johannes de Heer nr. 784
Muziek: I.D. Sankey
Van het album ‘Volle verzeek’ring’, cd 29533
soliste: Efi Knevel
4. Als de Heiland zal verschijnen...
Als de Heiland zal verschijnen
in glorie op aard,
met zijn kind’ren, al de zijnen,
om Zich heen geschaard,
o, dan zullen zij juichen rondom Jezus’ troon;
’s Heren lof dan vermelden, zo heerlijk en schoon.

Als de Meester zal vergaad’ren
van heinde en veer,
die Hem volgen op zijn wenken,
steeds zoekend zijn eer,
o, dan zullen zij juichen rondom Jezus’ troon;
’s Heren lof dan vermelden, zo heerlijk en schoon.

Als het Lam Gods op de wolken
van zuid en van noord
zal verzaam’len uit de volken
wie Hem toebehoort,
o, dan zullen zij juichen rondom Jezus’ troon;
’s Heren lof dan vermelden, zo heerlijk en schoon.

O, mijn ziele, blijf dan waken
en wachten op Hem,
want dat tijdstip zal dra naken,
ja, let op zijn stem.
O, dan zullen zij juichen rondom Jezus’ troon;
’s Heren lof dan vermelden, zo heerlijk en schoon.

Johannes de Heer nr. 15
Tekst: v.d.W.; muziek: G.F. Root
Van het album ‘Elk uur, elk ogenblik’, cd 98082
Zang: Ben Ketting, Susanne van de Velde, e.a.
5. Het ruwhouten kruis
Op die heuvel daarginds
stond een ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis werd de mens
tot het kostbaarst kleinood,
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

’k KLem mij daarom aan Golgotha’s kruis,
tot de Heer komt en met Hem het loon.
Als die grote dag aanbreekt
en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d’ eeuwigheidskroon.

O, dat ruwhouten kruis,
door de wereld gesmaad,
heeft een wond’re bekoring en macht.
Want Gods Zoon liet zijn troon,
Hij droeg smaadheid en hoon,
om de vreugd’ die dat kruis voor ons bracht.

Van dat ruwhouten kruis
met het bloed van Gods Zoon
straalt een licht dat door niets wordt gedoofd;
vol van schoonheid en pracht,
vol van reddende kracht
voor een ieder die in Hem gelooft.

Johannes de Heer nr. 836
Tekst: Johannes de Heer.; muziek: Rev. Geo Bennard
Van het album ‘Vaderhart’, cd 98081
Zang: Mars en Dee
6. Door het duister van de eeuwen
Door het duister van de eeuwen,
door de tranen van de tijd,
bleven generarties hopen,
bleven harten toegewijd.
Licht der wereld, troost in lijden,
hulp in tijden van gevaar,
Jezus, U hebt woord gehouden,
droeg uw volk tweeduizend jaar.

Oogst van tweemaal duizend zomers,
vrucht van eeuwenlang geduld,
want in elke nieuwe lente
werd een oude hoop vervuld.
Levend Woord dat sprak van schepping,
spreekt van redding, hoop en kracht,
van vergeving en verlossing,
van een morgen na de nacht.

Zoveel dagen werden nachten,
zoveel bloemen zijn verdord,
zoveel tronen zijn gevallen,
koninkrijken ingestort.
Maar uw Rijk blijft altijd groeien
en uw troon wordt opgebouwd,
want het graan dat is gestorven,
draagt weer vrucht, tienduizendvoud.

Heer, wij geven U de glorie,
Man van smarten, God van macht.
Als de kringloop der seizoenen
tot een einde wordt gebracht,
zult U komen in een oogwenk
en ons leiden naar uw huis.
Kom, zoals U ons beloofd hebt,
kom, Heer Jezus, breng ons thuis.

Oorspr. Engelse tekst: Hilary Jolly
Muziek: Frank van Essen
Ned. tekst: Elly & Rikkert Zuiderveld
Van het album ‘Bouw uw troon – Lam van God’
cd 20091
7. Dat is mijn Heiland
Ja, alles is begonnen
op 't kruis van Golgotha.
’t Verhaal is niet verzonnen,
lees de Bijbel erop na.
Daar werd door soldaten
een kruishout opgericht;
door mensen die Hem haatten
en spuwden in ’t gezicht.

Daar hing mijn Heiland,
daar hing mijn Heer.
Daar hing mijn Heiland,
daar hing mijn Heer.

Hij heeft daar veel geleden,
om mij had Hij verdriet.
Hij heeft voor mij gebeden,
want Hij vergat mij niet.
Aan ’t kruis is Hij gestorven
toen alles was volbracht;
ze hebben Hem verborgen
en in het graf gebracht.

Dat is mijn Heiland,
dat is mijn Heer.
Dat is mijn Heiland,
dat is mijn Heer.

Maar op de derde morgen
is Hij weer opgestaan.
Hij bleef niet meer verborgen,
geen macht kon Hem weerstaan.
Hij zou na enk’le weken
weer naar de hemel gaan,
en toen ze allen keken
is Hij daarheen gegaan.

Dat is mijn Heiland...

Vandaag kan Hij nog komen,
dan zijn wij hier niet meer.
Dan zijn wij opgenomen
en wonen bij de Heer.
Hij zegt nu tot ons allen:
‘Zie, Ik kom spoedig weer.’
Trompetten zullen schallen,
dan zingen wij steeds weer:

Dat is mijn Heiland...

Tekst: Henk-Jan Oudenampsen
muziek: Henk-Jan Oudenampsen/Frans Brouwer
Van de lp ‘’n Splinternieuw leven’
Zang: Henk-Jan & Frans
8. Zoals Hij wegging
Elf mannen op een heuvel
buiten de poorten van de stad,
nog klinken er de woorden
die Hij gesproken had.
Opeens was Hij verdwenen,
onttrokken aan hun oog;
verbaasd staan ze te kijken,
hun hoofden naar omhoog.

Hij was toch altijd bij hen,
ze hebben Hem aanschouwd,
ze hadden Hem zien lijden
en sterven aan het hout.
Maar niets kon Hem weerhouden,
de dood verloor zijn kracht;
het leven is begonnen
voor elk die Hem verwacht.

Zoals Hij wegging in de lucht,
zoals Hij wegging komt Hij terug,
ja, Hij komt weer voor ons allen,
om ons te halen in de lucht.

Tekst: Frans Brouwer
muziek: Henk-Jan Oudenampsen/Frans Brouwer
Van het album: ‘Dichterbij’
Zang: Duo Andermaal
9. What a day that will be
There is coming a day
when no heartache shall come,
no more clouds in the sky,
no more tears to dim the eye,
always peace for evermore
on a happy golden shore.
What a day, glorious day, that will be.

What a day that will be
when my Saviour I shall see,
when I look upon His face,
the One Who saved me by His grace,
when He takes me by the hand,
leads me to the promised land.
What a day, glorious day, that will be.

There will be no sorrow there,
no more burdens to bear,
no more sickness, no pain,
no more partings over there,
and forever I will be
with the One who died for me.
What a day, glorious day, that will be.

What a day that will be...

Tekst en muziek: Hill
Van het album ‘Vandaag en morgen’, cd 51113
Zang: Esther Tims10. Paulus schrijft het...
Paulus schrijft het in zijn brieven,
een geheim deelt hij ons mee:
Allen zullen wij niet sterven,
nee, de dood neemt ons niet mee.

Want wij worden straks veranderd,
een ondeelbaar ogenblik.
De bazuin zal weldra klinken,
doden zien opnieuw het licht.

Allen die al zijn gestorven,
zullen dan het eerst opstaan.
Daarna gaan wij die nog leven,
in een wolk achter hen aan.

Mensen worden dan in wolken
in een oogwenk weggevoerd.
Christenen uit alle volken
gaan de Here tegemoet.

Waarom sta ik hier te dromen,
langzaam ben ’k in slaap gesust.
Maar de Heer zal spoedig komen
en ik leef zo onbewust.

’t Is nu middernacht geworden,
hoor de stem die tot ons roept:
‘Kijk, daar is de Bruidegom,
gaat nu uit, Hem tegemoet.’

Tekst en muziek: Henk-Jan Oudenampsen
Van het album ‘Dichterbij’, cd 9063530001
Zang: Duo Andermaal
11. Tot ziens...
De Here Jezus heeft gezegd:
‘Zie, Ik kom spoedig weer.’
Tekenen der tijden
onderstrepen dit steeds weer.
Straks zal Hij ons weghalen
uit deze atmosfeer.
Hij komt spoedig weer.

Tot ziens, tot kijk, tot zo,
tot dan en tot de volgende keer;
tot ziens, tot kijk, tot zo
bij de Heer.

Wat een grote reünie
zal deze dag dan zijn.
Alle echte christenen
zullen daar aanwezig zijn.
Maar het allerfijnste is
en blijft toch altijd weer:
daar zien wij de Heer.

Blank en bruin en geel en zwart
staan daar straks zij aan zij.
Paulus, Lucas, Lazarus
en nog een hele rij.
Simon Petrus en Filippus
zijn er dan ook bij,
en misschien ook jij?

Tekst en muziek: Henk-Jan Oudenampsen
Van het album ‘Verzamel-album Henk-Jan & Frans’
cd 9063530003
Zang: Henk-Jan & Frans